Google Map » Plot » Parvathapur Village, Ghatkesar Mandal, R.R.Dist. » Andhra Pradesh